original_title]

کرمان شهری است که آن را به کلمپه مشهورش می شناسند کلمپه ای که با خرمای باغ های همین استان شیرین شده است.

دیدگاه بگذارید